Imię i Nazwisko Akcjonariusza
Ilość akcji
Liczba głosów
Udział głosów na WZ
FCBSL Sp. Z o. o.
57 143 865 57 143 865 84,85 %
Inni 10 202 939 10 202 939  15,15%
Razem 67 346 804 67 346 804 100,00%