Polityka Prywatności

Deklaracja o ochronie danych i Zgoda na wykorzystanie danych
Ostatnia zmiana: Lipiec 2021

Polityka prywatności

Polityka Prywatności – klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze stron internetowych utrzymywanych przez XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie; KRS: 0000296278; (dalej: XPLUS) lub usług dostępnych za ich pośrednictwem oraz w innych przypadkach, w których XPLUS w zakresie ochrony danych osobowych odsyła do Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Klauzule informacyjne pogrupowano odpowiednio do okoliczności przetwarzania danych osobowych jn.

 1. Odwiedzanie i przeglądanie stron internetowych.
 2. Kontakt z konsultantem i/lub odpowiedź na pytania.
 3. Newsletter, webinary, bezpłatne materiały.
 4. Cold mailing.
 5. Informacje o przysługujących prawach.
 6. Polityka cookies.

1.       Dane przetwarzane w związku z odwiedzaniem i przeglądaniem stron internetowych

 1. Dane: adresy IP, pliki cookies i podobne dane o lokalizacji, urządzeniach i aktywności użytkownika, w tym informacje o kliknięciach w linki.
 2. Administratorem danych jest XPLUS S.A. jako wydawca stron internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług.

Dane kontaktowe: ul. Puławska 435 A, 02-801 Warszawa; contact@xplusglobal.com.

 1. Dane przetwarzamy w celach:
 1. umożliwienia wygodnego korzystania ze stron internetowych,
 2. monitorowania nadużyć,
 • informowania o treściach i usługach XPLUS,
 1. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń,
 2. prowadzenie działań marketingowych,
 3. dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
 • prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności.
  1. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
  2. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających strony internetowe lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem tych stron, w tym nieodpłatnie, a także na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniach sądowych i przed innymi organami państwowymi, jeżeli roszczenia wynikają z korzystania z usług XPLUS.
  3. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów, np. podmiotom zapewniającym hosting oraz narzędzia marketingowe.
  4. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania lub upływu przedawnienia terminów dochodzenia i egzekucji roszczeń.

2.       Dane przetwarzane w związku z kontaktem z konsultantem i/lub odpowiedzą na pytania poprzez formularz kontaktowy, chat lub bezpłatną infolinię

 1. Dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty e-mail, nazwa firmy, branża, wersja używanego oprogramowania.
 2. Administratorem danych jest XPLUS S.A. jako adresat zapytań.

Dane kontaktowe: ul. Puławska 435 A, 02-801 Warszawa; contact@xplusglobal.com.

 1. Dane przetwarzamy w celach:
 2. umożliwienia obsługi zapytania,
 3. weryfikacji adresata zapytania i utrzymania ciągłości korespondencji,
 • kontaktu zwrotnego zgodnie z preferencją adresata,
 1. informowania o treściach i usługach XPLUS,
 2. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 3. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (w zależności od treści zapytania) oraz niezbędność do realizacji pozostałych celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich. W przypadku niektórych rodzajów przetwarzania, użytkownik jest proszony odrębnie o potwierdzenie wyrażenia zgody. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 4. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających strony internetowe lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem wskazanych stron lub bezpośrednio od administratora, a także na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniach sądowych i przed innymi organami państwowymi, jeżeli roszczenia wynikają z korzystania z usług XPLUS.
 5. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów, np. podmiotom zapewniającym hosting, bezpłatną infolinię, chat.
 6. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania lub upływu przedawnienia terminów dochodzenia i egzekucji roszczeń.

3.       Dane przetwarzane w związku z zamówieniem informacji handlowych, newslettera, bezpłatnych materiałów oraz z rejestracją na webinary

 1. Dane: w związku z zamówieniem informacji handlowych, newslettera, bezpłatnych materiałów oraz z rejestracją na webinary przetwarzany może być wyłącznie adres email (jeśli użytkownik nie poda innych danych), mogą być również przetwarzane: imię, nazwisko, numer telefonu, nazwa firmy, stanowisko, zawód/branża, adres profilu na LinkedIn.
 2. Administratorem danych jest XPLUS S.A. jako wydawca stron internetowych, bezpłatnych materiałów i webinarów oraz nadawca informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Dane kontaktowe: ul. Puławska 435 A, 02-801 Warszawa; contact@xplusglobal.com.

 1. Dane przetwarzane będą w celach:
 2. przesłania zamówionych informacji handlowych,
 3. przesłania zamówionego newslettera; weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług,
 • przesłania zamówionych bezpłatnych materiałów,
 1. przesłania informacji o webinarze i linku do jego odtworzenia,
 2. marketingu usług i komunikowania się przez XPLUS z korzystającymi z newslettera, bezpłatnych materiałów i webinarów
 3. dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
 • prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
 • obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 1. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit. c ppkt. i. oraz v.) oraz niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
 2. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności, atrakcyjności oraz ilości zamawianych newsletterów, bezpłatnych materiałów webinarów oraz innych usług oferowanych przez XPLUS, a także na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniach sądowych i przed innymi organami państwowymi, jeżeli roszczenia wynikają z korzystania z usług XPLUS.
 3. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów, np. podmiotom zapewniającym hosting oraz platformę webinarową.
 4. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania lub upływu przedawnienia terminów dochodzenia i egzekucji roszczeń.

4.       Dane przetwarzane w związku z udziałem w rekrutacji prowadzonej przez XPLUS S.A.

 1. Dane: w związku z udziałem w rekrutacji przetwarzane są następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, (jeśli kandydat nie poda innych danych).
 2. Administratorem danych jest XPLUS S.A. jako podmiot prowadzący rekrutację.

Dane kontaktowe: ul. Puławska 435 A, 02-801 Warszawa; contact@xplusglobal.com.

 1. Dane przetwarzane będą w celach:
 2. realizacji procesu rekrutacji,
 3. prowadzenia bazy kandydatów na potrzeby przyszłych rekrutacji,
 • obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 1. Podstawą przetwarzania danych jest:
 2. obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynikający z kodeksu pracy – w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę,
 3. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy – w przypadku nawiązania współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • zgoda – w zakresie danych, których podanie nie jest wymagane przepisami prawa ani przez Administratora,
 1. zgoda – dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych,
 2. prawnie uzasadniony interes Administratora – dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji; interes Administratora polega na komunikacji z kandydatami w celu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz ustalenia warunków zatrudnienia/współpracy, poinformowania o wyniku rekrutacji,
 3. prawnie uzasadniony interes Administratora – w celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora.
 4. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie, kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów przetwarzania, np. podmiotom zewnętrznym zapewniającym obsługę rekrutacji.
 5. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów przetwarzania, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania lub upływu przedawnienia terminów dochodzenia i egzekucji roszczeń lub upływu pięciu lat – od uzyskania zgody na przetwarzanie danych kandydata dla celów przyszłych rekrutacji.
 6. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie (np. drogą pisemną lub elektroniczną) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe (dla osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę). Niepodanie danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości udziału w rekrutacji. W zakresie niewymaganym przepisami prawa pracy, podanie danych jest dobrowolne.
 8. Dane do komunikacji z potencjalnymi klientami
 9. Dane: imię i nazwisko, zawód, stanowisko, firma, adres profilu na LinkedIn,
 10. Źródło danych: informacje publicznie dostępne dotyczące grupy docelowej: strony internetowej, LinkedIn
 11. Administratorem danych jest XPLUS S.A.

Dane kontaktowe: ul. Puławska 435 A, 02-801 Warszawa; contact@xplusglobal.com.

 1. Dane przetwarzane będą w celach:
 2. przygotowania bazy potencjalnych klientów na podstawie określonych kryteriów grupy docelowej;
 3. wysłania pierwszej wiadomości o możliwości zamówienia informacji handlowych do osób potencjalnie zainteresowanych.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora.
 5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności, atrakcyjności oraz ilości zamawianych usług oferowanych przez XPLUS.
 6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym budowanie bazy, hosting oraz platformy do wysyłki mailingu.
 7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania lub w ciągu 3 miesięcy od pierwszego kontaktu.

6.       Informacje o przysługujących prawach

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługują następujące prawa:

 1. prawo żądania dostępu do danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych;
 3. prawo żądania usunięcia danych,
 4. prawo żądania przeniesienia danych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 6. prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 8. jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 9. prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.

W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z korzystaniem ze stron internetowych lub usług dostępnych za ich pośrednictwem można się kontaktować z administratorem danych pod adresem contact@xplusglobal.com.

7.       Polityka cookies

 1. XPLUS może stosować pliki cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych XPLUS. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych XPLUS do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • dostarczania użytkownikom treści bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 1. promowania XPLUS na portalach społecznościowych.
  1. XPLUS stosuje następujące rodzaje plików cookies:
 2. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych za pośrednictwem stron internetowych, np. uwierzytelniające pliki cookies;
 3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania użytkowników;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych XPLUS;
 1. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 2. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych XPLUS.
  3. W niektórych przypadkach, w szczególności w środowiskach nieobsługujących plików cookies, mogą być stosowane inne podobne technologie.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jesteśmy biegli w realizacji złożonych zadań i wyzwań.

Naszym celem jest skuteczna odpowiedź na wyjątkowe potrzeby klienta. Wdrażanie i rozwój rozwiązań dostosowanych do specyfiki międzynarodowych, rozproszonych organizacji to nasza specjalność. Chętnie wesprzemy Twój biznes.

Porozmawiajmy

Jeśli chcesz omówić swoje potrzeby dotyczące Microsoft Dynamics 365 FSCM, wypełnij poniższy formularz.
Dzień dobry! 👋 Jak możemy Ci pomóc?_
1