2020.11.23 – CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Tytuł: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Treść raportu:

Zarząd spółki XPLUS SA (Emitent), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje Emitenta, do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Emitenta znajdującej się przy ulicy Puławskiej 435A w Warszawie. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

 

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Zaufali nam:

logoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogos