Homepage / relacje inwestorskie

Relacje Inwestorskie

Naszeą działalnością w obszarze relacji inwestorskich jest umacnianie wartości Spółki XPLUS SA poprzez konsekwentną realizację przemyślanej strategii biznesowej.
Zwołanie WZA XPLUS S.A.

2020.09.29 – PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Tytuł: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Treść raportu:

Zarząd spółki XPLUS SA (Emitent), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje Emitenta, do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Emitenta znajdującej się przy ulicy Puławskiej 435A w Warszawie. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

 

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Osoby KontaktoweMarta Szwakopf
Contact with media

marta.szwakopf@xplusglobal.com
+48 661 683 888

Katarzyna Zyzak
Contact with Investors

katarzyna.zyzak@xplusglobal.com
+48 608 366 438

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jesteśmy biegli w realizacji złożonych zadań i wyzwań.

Naszym celem jest skuteczna odpowiedź na wyjątkowe potrzeby klienta. Wdrażanie i rozwój rozwiązań dostosowanych do specyfiki międzynarodowych, rozproszonych organizacji to nasza specjalność. Chętnie wesprzemy Twój biznes.

Porozmawiajmy

Jeśli chcesz omówić swoje potrzeby dotyczące Microsoft Dynamics 365 FSCM, wypełnij poniższy formularz.
Hey there! 👋 What brought you to our site today?_
1